EIT (2) -1042520059.โรงเรียนบ้านวังยาว

ส่วนที่ 1

EIT(2)- [smis].โรงเรียน[school_name]
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
      เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อไป

คำชี้แจง
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
    ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
    ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
    ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
2. โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
3. แบบวัดการรับรู้ มี 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 15 ข้อคำถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน และตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 3 ข้อคำถาม

กรุณากรอก E-mail ของท่าน

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ส่วนที่ 2


2. อายุ (ปี)